ScrollToTop

Regulamin

GALERIA KORONA KIELCE

ul. Warszawska 26
25-312 Kielce

tel.: 41 201 30 01 do 02

e-mail: sekretariat@galeria-korona.pl

Za pośrednictwem strony www.reklama-korona.pl prezentowane są dostępne nośniki i produkty reklamowe (oraz ich obecny status dostępności) znajdujące się w Galerii Korona w Kielcach.

Rezerwacja

 1. Rezerwacje należy składać za pośrednictwem systemu prezentacji internetowej zawartej na stronie www.reklama-korona.pl po uprzednim zarejestrowaniu się oraz zalogowaniu.
 2. Złożenie w wyżej wymieniony sposób zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Realizacja zamówienia następuje po opłaceniu faktury proforma, zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Wynajmującego oraz zatwierdzeniu rezerwacji przez Administratora systemu.
 4. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc reklamowych wcześniej objętych rezerwacją, ale nie zatwierdzonych. Dopóki miejsce reklamowe nie zostanie zatwierdzone, rezerwacja jest niewiążąca.
 5. Złożenie zamówienia jest potwierdzane mailowo.
 6. Zatwierdzenie rezerwacji jest potwierdzane mailowo.

Ceny i Płatność

 1. Ceny podane przy produktach zawartych na stronie  www.reklama-korona.pl są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 2. Ceny nośników są podawane w polskich złotych. Faktury wystawiane są w polskich złotych.
 3. Przedstawione ceny przy produktach nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Podane ceny są cenami szacowanymi za jeden okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Płatność za reklamę następuje na podstawie wystawionej faktury proforma po dokonaniu rezerwacji, a przed jej zatwierdzeniem przez Wynajmującego  i przed zamieszczeniem reklamy.
 6. Wynajmujący w terminie 7 dni od dnia płatności faktury proforma doręczy Zamawiającemu fakturę sprzedaży w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego podany przy rezerwacji.
 7. W przypadku najmu na okres dłuższy niż 1 miesiąc płatności za kolejne miesiące następują na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wynajmującego faktur, z góry, do 5 dnia danego miesiąca. Faktury w formie elektronicznej przesyłane są na adres mailowy podany przez Zamawiającego przy rejestracji w systemie.  
 8. Nieuregulowanie przez Zamawiającego zobowiązania z tytułu najmu powierzchni reklamowej w wyznaczonym siedmiodniowym terminie od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury spowoduje wystosowanie przez Wynajmującego wezwania do usunięcia materiałów reklamowych lub do zapłaty zobowiązania w ciągu 24 godzin.
 9. Nieusunięcie materiałów reklamowych lub nieuregulowanie w tym terminie zobowiązania uprawnia Wynajmującego do usunięcia materiałów reklamowych na koszt i ryzyko Zamawiającego.

Postanowienia końcowe

 1. Montaż i demontaż materiałów reklamowych każdorazowo leży po stronie Zamawiającego.
 2. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po wygaśnięciu umowy, zdemontować materiał reklamowy.
 3. Jeśli po zakończonym czasie umowy materiał reklamowy nie zostanie zdemontowany przez Zamawiającego, Wynajmujący zdemontuje materiały reklamowe na koszt i ryzyko Zamawiającego i wystawi mu z tego tytułu fakturę VAT, stanowiącą refakturę kosztów poniesionych przez Zamawiającego. W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego ww. materiału Galeria Korona Kielce nie ma obowiązku przechowywania reklamy Zamawiającego.
 1. Wystawione nośniki i produkty reklamowe mogą być wycofane z oferty bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Mogą również zaistnieć drobne różnice co do informacji i wizerunków nośników i produktów reklamowych.
 2. Treść strony www.reklama-korona.pl jest chroniona prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
 3. Zamawiający, umieszczając dany materiał reklamowy, oświadcza, że posiada prawa autorskie do montowanych materiałów reklamowych. Wszystkie znaki towarowe, nazwy, znaki firmowe lub fotografie występujące w serwisie należą do Zamawiających i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Zamawiającego obciążają wszystkie skutki prawne związane z treścią eksponowanych  materiałów reklamowych.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz cen najmu powierzchni reklamowych, przy czym osoby, które dokonały rezerwacji z wyprzedzeniem na okres, jakiego zmiana dotyczy, zostaną poinformowane o powyższym na co najmniej 5 dni przed wprowadzeniem zmiany. Zamawiający nieakceptujący zmian regulaminu lub nowych cen najmu powierzchni reklamowych mogą zrezygnować z dalszego korzystania z usługi przed wprowadzeniem zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 6. Oferta ważna jest na terenie całej Polski.

Dane osobowe

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Forum Kielce Sp. z o.o. oraz Ultro Holding sp. z o.o. sp. k. (Współadministratorzy) z siedzibami w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Gen. W. Sikorskiego 20.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, również w celach rachunkowych, w tym wystawienia faktury,
 • W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@cuprum-arena.pl
 • Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administratorem w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, na podstawie obowiązujących przepisów oraz/lub umów powierzenia danych.
 • Dane osobowe będą przez przekazywane również organom i władzom publicznym uprawnionym do uzyskiwania do nich dostępu oraz w ramach ciążącego na Administratorze na mocy przepisów prawa obowiązku ich ujawnienia lub zobowiązania do ich ujawnienia na mocy orzeczenia sądowego.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli z mocy prawa nie zachodzą okoliczności to wyłączające,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Regulamin wchodzi w życie od 1.03.2023 r.

Informacja dla Klientów

Tel.: 41 201 30 11

Sekretariat

Tel.: 41 201 30 02

Fax: 41 201 30 10